وزیر ارتباطات: فضای پس از برجام در کشور امیدوار کننده شده است