رویترز: توافق اعضای اوپک برای محدود کردن سقف تولید