عضو هیئت مدیره مخابرات: FCP ها عامل پیشرفت شرکت مخابرات ایران

عضو هیئت مدیره مخابرات اعلام کرد که حضور FCPها و رقابت با آنها سبب پیشرفت شرکت مخابرات ایران می‌شود.