عضو هیئت مدیره مخابرات: FCP ها عامل پیشرفت شرکت مخابرات ایران