روزیاتو: خوش مزه ترین شغل دنیا؛ تست کننده مزه شکلات های «مارس»