هرگونه توافق با «حوثی‌ها» مشروط به تحویل سلاح آن‌هاست