کنگره وتوی اوباما را لغو و راه مجازات عربستان را باز کرد

پس از مجلس سنا، مجلس نمایندگان آمریکا نیز وتوی اوباما علیه قانون تعقیب قضایی حامیان تروریسم را لغو کرد تا این قانون راه مجازات عربستان سعودی را هموار کند….