گشایش بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو در تبریز