فیلم مصاحبه با ناظم الشریعه درباره شکست مقابل روسیه

مصاحبه با ناظم الشریعه درباره شکست مقابل روسیه را در فیلم ذیل مشاهده کنید.