نشست اوپک به نتیجه رسید/سطح تولید اوپک در ٣٢ میلیون و ۵٠٠ هزار بشکه تثبیت می شود