آمریکا یک هکر حامی دولت سوریه را به ۵ سال زندان محکوم کرد