با کاهش تنش ایران – عربستان؛ اوپک سرانجام توافق کرد