پیام ۲۸ کشور به بارزانی؛ از جدایی کردستان حمایت نمی‌کنیم