شریفی، همچنان در انتظار فرصت

مهاجم تیم تراکتورسازی همچنان در انتظار اعتماد سرمربی اش است.