آمریکا یک هکر سوری را به ۵ سال زندان محکوم کرد

دادگاه ایالتی آمریکا، یک هکر سوری را به ۵ سال زندان محکوم کرد.