فیلم پاس گل آزمون در بازی مقابل آیندهوون

پاس گل آزمون در بازی مقابل آیندهوون را در فیلم ذیل مشاهده کنید.