رونمایی از کتاب معمار محبت زندگی نامه سردار شهید شاطری