حضور سرپرست باشگاه پرسپولیس بر سر مزار هادى نوروزى

على اکبر طاهرى به همراه برخى از مسئولان پرسپولیس بر سر مزار کاپیتان فقید این تیم حاضر شدند.