حضور سرپرست باشگاه پرسپولیس بر سر مزار هادى نوروزى