«پرز» صلح دوست نبود/ هرگز صحنه های کشتار قانا را فراموش نمی‌کنم