فرمانده ناجا: ۷۰۰ روحانی در ناجا شاغل ثابت هستند/ فعالیت تبلیغی ۱۷۰۰ روحانی در ناجا