جمشید آموزگار نخست وزیر رژیم پهلوی مرد

جمشید آموزگار نخست وزیر ایران در دوره پهلوی در سن ۹۳ سالگی مرد.