دشمنان با FATF مطمئناً از ایران سوءاستفاده خواهند کرد

سردار جلالی گفت: دشمنان با اجرای توافقنامه FATF اشراف کاملی بر اقدامات مالی کشور خواهند داشت و مطمئناً از آن سوءاستفاده خواهند کرد.