پروفسور و عبدالله؛ دو هافتایم در شهر فولادی / پرسپولیس – سپاهان مهمتر از فروشنده و فرهادی!