هوای آلوده قاتل جان سه میلیون نفر در هر سال

آمارهای سازمان بهداشت جهانی در خصوص آلودگی هوای جهان تکان دهنده است.