همدردی پرویز پرستویی بافرزندان شهدا

پرویز پرستویی باانتشار خاطره ای از خانواده رزمند گان در دهه ۶۰در صفحه ایستاگرام خود را به روز رسانی کرد.