شکست مونیخی ها از شاگردان ال چولو / تساوی پرگل روستوف با پاس سردار