جلادی که جایزه صلح نوبل گرفت

شیمون پرز جلادی بود که جایزه صلح نوبل گرفت تا طنز جهان مدرن مبتنی بر ساختارها و تعاریف غربی بار دیگر لبخندی کنایه آمیز بر لب آگاهان بنشاند.