جامعه مسلمانان آلمان از افزایش حملات به مساجد ابراز نگرانی کرد

حملات اخیر به مساجد آلمان موجب نگرانی جامعه مسلمانان این کشور شده است.