جامعه مسلمانان آلمان از افزایش حملات به مساجد ابراز نگرانی کرد