عطارد اولین سیاره ای است که همچون زمین، دچار تغییر شکل پوسته می شود