«شیمون پرز»، مردی که در تمام تصمیمات اشتباه رژیم صهیونیستی دست داشت