پاس گل آزمون زمینه ساز اولین امتیاز اروپایی؛/ کسب اولین امتیاز روستوف با درخشش آزمون