یش نویس پیمان جهانی خلع سلاح اتمی، تقدیم سازمان ملل شد

با وجود مخالفت کشورهای دارنده سلاح های اتمی، پیش نویس پیمان جهانی خلع سلاح اتمی تقدیم سازمان ملل شد.