یش نویس پیمان جهانی خلع سلاح اتمی، تقدیم سازمان ملل شد