رزمندگان دفاع مقدس دارای روحیه‌های طنازانه و لطیف بودند

باید کمی تابوشکنی کنیم و خط قرمزها را جلوتر ببریم و بیش از پیش این شوخ طبعی‌ها را ثبت کنیم.