تسهیل ازدواج باهمکاری دولت واصناف

نایب رییس اتحادیه بلور چینی ولوستر تهران گفت: توجه وحمایت دولت به ستادهای تهیه جهیزیه در صنوف مختلف، گام موثری در جهت تسهیل ازدواج جوانان است.