آغاز رایزنی های رئیس جمهور کرواسی برای تشکیل دولت جدید

رئیس جمهوری کرواسی رایزنی های خود را با احزاب مختلف سیاسی به منظور تشکیل دولت جدید آغاز کرد.