مهدی ماهانی و تلخ و شیرین روزگار+اینستاپست

مهدی ماهانی در صفحه اینستاگرامش از اتفاقات دوران بیماری اش گفت.