صادرات حصیر بافته شده به کویت

طبق آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مردادماه سال جاری بیش از ۵ تن حصیر بافته شده از کشور صادر شده است.