جدیدترین فیلم حاتمی کیا از امروز به سینماها آمد

یوسف حاتمی کیا درباره «چشم جنگ» گفت: این فیلم مستند داستانی که ۶۰ دقیقه می باشد، از سال ۹۱ وارد فاز تحقیقات شده و تولید آن پس از تکمیل تحقیقات آغاز شد. چرا که تحقیقات چنین اثری به خاطر صبغه تاریخی آن حائز اهمیت ویژه ای بود.