مهمترین کار پرز مجهز کردن اسرائیل به بمب اتم بود

روزنامه صهیونیستی «جروزالم‌پست» نوشته است که مهمترین خدمت پرز به اسرائیل مجهز کردن این رژیم به بمب اتم بوده است.