طنزنویسان شهرستانی با کمبود امکانات مواجه هستند

هنرمندان طنز‌نویس در استان‌ها با کمبود امکانات مواجه هستند و آن‌طور که باید نمی توان انتظار خروجی مفیدی از هنرمندان استان‌های کشور داشت.