رای الیوم: نقطه اشتراک کلینتون و ترامپ، تحقیر اعراب است

روزنامه رای الیوم چاپ لندن نقطه اشتراک نامزدهای انتخابات آمریکا را تحقیر اعراب و باج خواهی از آنها دانست.