رای الیوم: نقطه اشتراک کلینتون و ترامپ، تحقیر اعراب است