شایع ترین مشکلات چشمی با سبک زندگی امروز

فعالیت های مداوم چشمی و سبک زندگی امروزی ابتلاء به بیماری های مرتبط با بینایی را افزایش داده است.