عاشورا محدود به تعداد محدودی از مردم نیست

عاشورا محدود به تعداد محدودی از مردم نیست بلکه خیل عظیمی را در بر می‌گیرد و باید از انتزاعی کردن اثر که ممکن است مخاطب عام را با مشکل دچار کند پرهیز کرد.