تکذیب خبر درخواست کمک نظامی ژنرال حفتر از روسیه

منابع لیبیایی خبر درخواست کمک نظامی ژنرال حفتر از روسیه را رد کردند.