کمک رسانی سازمان ملل به شهر الشرقاط عراق

امداد گران سازمان ملل پس از دو سال محرومیت ساکنین شهر الشرقاط موفق شده اند عملیات کمک رسانی به آن ها را آغاز کنند.