هواپیمایی ایربرلین ۱۲۰۰ کارمند خود را اخراج می کند

شرکت هواپیمایی ایربرلین قصد دارد ضمن اخراج هزار و ۲۰۰ کارمند خود، بخشی از ناوگان هوایی خود را نیز واگذار کند.